NAPO Endorses Judge Sotomayor

Read NAPO’s letter below:

Endorsement Letter of Judge Sotomayor